Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ตรวจสอบสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP