Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ประชุมและลงพื้นที่ตรวจบูรณาการ สปก.กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP