Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายป้องกันแก้ปัญหาค้ามนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ระดับ Tier 1

TOP