Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดตากบูรณาการออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวตามแผนบูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่

TOP