Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดตากบูรณาการออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าว ตามแผนบูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ

TOP