Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดตากบูรณาการเข้าร่วมคัดแยกผู้เสียหายที่เข้าข่ายถูกค้ามนุษ์ด้านแรงงาน หรือถูกบังคับใช้แรงงาน

TOP