Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดตากบูรณาการเข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่เข้าข่ายถูกค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP