Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก บูรณาการตรวจแรงงานในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP