Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก บูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP