Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวตามมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19

TOP