Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมบูรณาการร่วมประชุมวางแผนและออกตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP