Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง พร้อมตรวจแรงงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานฯ

TOP