Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมสอบคัดแยกผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับทีมสหวิชาชีพ

TOP