Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ในกิจการประมงทะเล

TOP