Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจสถานประกอบการ แบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

TOP