Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บูรณาการตรวจสภาพการจ้าง การทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมง

TOP