Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีบูรณาการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP