Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตรวจสภาพการจ้าง การทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล

TOP