Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ตรวบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ

TOP