Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

TOP