Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงาน

TOP