Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน (กรง.มค. : 5 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.แรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และสนง.ประกันสังคมจังหวัดฯ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.จ.มค.) ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม (ปค.มค.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (พมจ.มค.)

ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 3 แห่ง ประเภทกิจการ โรงแรมรีสอร์ท และ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง มีแรงงานทั้งสิ้น 9 คน (ชาย 6 คน หญิง 3 คน) ดังนี้
1.โรงแรมไข่ทองรีสอร์ท เลขที่ 232 หมู่ที่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 1 คน
2. ร้านทวีเฮงวัสดุ เลขที่ 360 หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 4 คน
3. ร้านดีเฮงค้าเหล็ก เลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 4 คน

ได้ชี้แจงภารกิจ ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองแรงงาน อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำของจังหวัด การขึ้นทะเบียนประกันสังคม การจัดหางาน การใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การพัฒนาฝีมือแรงงาน การใช้บริการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร/หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด – 19 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและจากผลการตรวจสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง ขณะเข้าตรวจไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่ประการใด

TOP