Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การป้องกันความเสี่ยงในการติดไวรัสCOVID-19 ในแรงงานต่างด้าว

TOP