Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประเภทกิจการแปรรูป อาหาร และปศุสัตว์

TOP