Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี บูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

TOP