Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง แคมป์ที่พักคนงาน และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

TOP