Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษบูรณาการลงพื้นที่ตรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้า รัฐวิสาหกิจ และโรงงานผลิตแป้งขนมจีน

TOP