Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการ และที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ: ร่วมบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการ และที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติดในสถานประกอบการ
************************************************************
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯ ตรวจสอบสถานประกอบการ และที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการสถานประกอบการฯ ประกอบด้วย
1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
2. ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
3. ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย
5. เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยางชุมน้อย
รวมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน
โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 53 คน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 3 คน ลาว 4 คน รวมลูกจ้างทั้งสิ้น จำนวน 60 คนดังนี้
1.บริษัทดีมาฟูดส์ จำกัด เลขที่ 20 หมู่ที่ 9 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทกิจการ แปรรูปสินค้าเกษตร
2.ส.เจริญวัสดุภัณฑ์ เลขที่ 135 หมู่ 7 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทกิจการ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ได้ตรวจวัดอุณหภูมิของแรงงานในสถานประกอบการทุกรายพบว่ามีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใด ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม., แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, การตรวจสุขภาพประจำปี, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และได้แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19 )รวมถึงแนะนำแนวทางการช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ตามมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน

TOP