Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการบูรณาการตรวจสอบการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 จังหวัดสมุทรปราการ

TOP