Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทราปราการบูรณาการศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

TOP