Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจสอบการเฝ้าระวังสถานประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์

TOP