Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ตรวจบูรณาการตามแผนป้องกันและปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน

pll_content_description

วันที่ 8 ก.ย. 63 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวกชามาส ยั่งยืน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจบูรณาการตามแผนป้องกันและปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน.นสถานประกอบการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว สถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สระแก้วเจริญ จำกัด (ผลิตแป้งมันสำปะหลัง) และ บริษัท อารีย์ชัย วู้ดเทค จำกัด (ผลิตไม้ปาเก้สำเร็จรูป) ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดในประเด็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP