Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในนาม “ทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว”

TOP