Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประเภทกิจการโรงสีข้าวและกิจการขยะรีไซเคิล

TOP