Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP