Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

ตรวจติดตามสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายชูชาติ มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนป้องกันจังหวัดสกลนคร ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. บริษัทอัมพิกาการค้า จำกัด มีลูกจ้างคนไทย รวม 3 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 2 คน สัญชาติเมียนมา 3 คน

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลทรัพย์เพิ่มพูน มีลูกจ้างคนไทย รวม 57 คน ชาย 17 คน หญิง 40 คน

ผลการตรวจฯทั้ง 2 แห่ง

– ไม่พบการกระทำผิดในเรื่องการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

– พบสถานประกอบการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 แห่ง (320 บาท/วัน) และขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ลูกจ้างไม่ครบ 1 แห่ง ลูกจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นายจ้างดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ลูกจ้างแล้ว

ทั้งนี้ ได้บูรณาการ การดำเนินงานรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าวได้รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าฯ และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด และสิทธิประโยชน์ในการรักษาของสำนักงานประกันสังคม

TOP