Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายชูชาติ มณีรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการจังหวัดสกลนคร และชุดตรวจสอบติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย สำนักจัดหางานจังหวัดสกลนคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผู้ลักลอบเข้ามาผิดกฎหมาย เพื่อตรวจติดตามสถานประกอบการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การเฝ้าระวัง สอดส่องบุคคลสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาประเทศไทยผิดกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้

1) โรงน้ำแข็งสกลเจริญกิจ ประเภทกิจการผลิตน้ำแข็ง ถนนสกล-นาแก พบแรงงานสัญชาติไทยเพศชาย จำนวน 12 ราย ทำงานในสถานที่ดังกล่าว จากการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด

2) โรงน้ำแข็งคิงส์ไอซ์แมน ประเภทกิจการผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร พบแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 80 คน แยกเป็นชาย 60 คน หญิง 20 คน ทำงานในสถานที่ดังกล่าว

ไม่พบการกระทำผิดในเรื่องการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่พบสถานประกอบการ จำนวน 1 แห่ง ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ลูกจ้าง สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร จะได้แจ้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครดำเนินการต่อไป

จากการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด และชุดตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง และเฝ้าระวังตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของแรงงานในสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง และสถานประกอบมีการมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นอย่างดี

TOP