Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา

TOP