Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายชูชาติ มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ จังหวัดสกลนคร และชุดตรวจสอบติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย สำนักจัดหางานจังหวัดสกลนคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อตรวจติดตามสถานประกอบการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เฝ้าระวัง สอดส่องบุคคลสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาประเทศไทยผิดกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงน้ำแข็ง ภูพาน ประเภทกิจการ ผลิตน้ำแข็ง น้ำดื่ม ถนนสกล-นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีลูกจ้างแรงงานสัญชาติไทยประมาณ 30 คน แยกเป็นหญิง 4 คน ชาย 26 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าวทำงานในสถานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด

2. บริษัท อัมพิกาการค้า จำกัด ประเภทกิจการจำหน่ายเหล็กและอุปกรณ์ก่อสร้าง เลขที่163 หมู่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีลูกจ้างรวมทั้งหมด จำนวน 6 คน และจากการตรวจสอบไม่มีแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายแต่อย่างใด ดังนี้

– แรงงานสัญชาติไทยเพศหญิง จำนวน 2 คน

– แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 3 คน แยกเป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน

– แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเพศชาย จำนวน 2 คน

ไม่พบการกระทำผิดในเรื่องการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด และชุดตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง และเฝ้าระวังตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแรงงานทั้งหมดในสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ไม่พบผู้ใดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด และสถานประกอบการมีมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ เป็นอย่างดี

 

TOP