Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP