Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

TOP