Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ประชุมมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาภายในประเทศ

TOP