Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย และป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP