Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเข้ม สถานประกอบการเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ป้องกัน “การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน”

TOP