Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมบูรณาการตรวจสถาประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์บรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TOP