Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมตรวจบูรณาการในการตรวจสถานประกอบการเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

TOP