Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการและนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอชะอำ

pll_content_description

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี (ศบค.รง.พบ.) ร่วมกับผู้แทน กอ.รมน .จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการและนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอชะอำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทพันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม ชะอำ และร้าน จ.จานใช้ดี โดยนางสาวภคอร ฤกษ์ธนดิลก จำนวนลูกจ้างทั้งสิ้น 115 คน สัญชาติไทย 87 คน สัญชาติเมียนมา 28 คน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 พร้อมชี้แจงมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผ่อนผันการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานขึ้นทะเบียน และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 63/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี และขั้นตอนการขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในกรณีว่างงาน จากการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือกักตัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเชิญชวนนายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการร่วมติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ : ศบค.รง.พบ. (นายจ้าง ลูกจ้าง จ. เพชรบุรี) และเชิญชวนให้ใช้แอปพลิเคชัน: หมอชนะ และ ไทยชนะ

TOP