Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมตรวจบูรณาการกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีร่วมบูรณาการกับศรชล. กอ.รมน.พบ. และทีมสหวิชาชีพ ตรวจเรือประมงในทะเลบริเวณอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเรือ 3 ลำ แรงงานทั้งหมด 20คน สัญชาติไทย 18 คน สัญชาติเมียนมา 2 คน ได้แก่

1. เรือ ท. เนตรจันทร์ตรี 8 มีลูกเรือ จำนวน 8 คน สัญชาติไทย 8 คน

2. เรือ ส. ศรีมงคล 11 มีลูกเรือ จำนวน 6 คน สัญชาติไทย 4 คน สัญชาติเมียนมา 2 คน

3. เรือ สินสามัคคี มีลูกเรือ จำนวน 6 คน สัญชาติไทย 6 คน

ผลการตรวจไม่มีการกระทำผิดฐานการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TOP