Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไก การส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย

TOP