Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 แรงงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายนางสาวฐาปนี พระธาตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวปริศนา หนูเอียด บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานฯ ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ ผลการปฏิบัติงาน
1.เรือ ว.ทรายนาวี 4
– ทะเบียนเรือ​ 120911727
– ประเภทเรือ อวนลากคู่
– มีลูกจ้างทั้งหมด 2 คน
– ไทย 2 คน
2. เรือ ว.ทรายนาวี 5
– ทะเบียนเรือ 229008043
– ประเภทเรือ อวนลากคู่
– มีลูกจ้างทั้งหมด 11 คน
– ไทย 11 คน
3. เรือ ช.โชคแหลมทอง 9
– ทะเบียนเรือ 573000503
– ประเภทเรือ ลอบปู
– มีลูกจ้างทั้งหมด 9 คน
– ไทย 1 คน
4. เรือ ร.สิทธิพรนำโชค 1
– ทะเบียนเรือ 312002809
– ประเภทเรือ อวนติดตา
– มีลูกจ้างทั้งหมด 10 คน
– ไทย 5 คน
– เมียนมาร์ 5 คน
ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์

TOP